หนังสือเดินทาง

1.โทรศัพท์นัดหมาย ผู้ร้องจะต้องโทรศัพท์มาหากงสุล หรือเจ้าหน้าที่สถานทูต เพื่อนัดวันและเวลาที่ผู้ร้องจะเข้ามาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 5540-4551 ต่อ 101 – 103

  • 2. ในวันนัดหมาย ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพใบหน้า โดยให้นำเอกสารหลักฐานมาดังนี้

1) แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 

2) บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

3) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา 1 ชุด

4) ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ (ในข้อ 2) อายุไม่เกิน 1 เดือน

5) ซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน (กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)  

การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ
1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอื่นมารับแทน
3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อแนะนำอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ร้องที่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วนถูกต้อง และไม่พบข้อขัดข้องในการตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคล โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเล่มที่ผลิตแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: