ระเบียบการ

Written by DistritoWeb. Posted in Passpor

1. กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศเป็นผู้ออก และต่ออายุหนังสือเดินทางไทย

2. คนสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ควรรายงานตัว ต่อสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อเจ้าพนักงาน สถานทูตหรือสถานกงสุลจะให้ ความช่วยเหลือและดูแลคุ้มครอง ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน การเปลี่ยนที่อยู่หรือเดินทางไปจากประเทศที่พำนักอยู่ควรแจ้งให้สถานทูตหรือสถานกงสุล ทราบด้วย

3. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่า ไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความ ครอบครองของบุคคลอื่น ห้ามแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความหรือส่วนใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีสูญหายหรือถูกทำลาย จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบโดยเร็วที่สุด

4. หนังสือเดินทางเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทย และอาจเรียกคืน เมื่อใดก็ได้

กรณีขอหนังสือเดินทางให้เด็ก

Written by DistritoWeb. Posted in Passpor

เด็กที่เกิดในเม็กซิโก โดยมีบิดา หรือมารดา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีสัญชาติไทย และเด็กมีสูติบัตรไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

เอกสารหลักฐาน
  1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 
  2. สูติบัตรไทยของเด็ก (การยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก)
  3. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่ 1 – หน้าที่ประทับตราวันหมดอายุ จำนวน ชุด
  4. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน ชุด
  5. บัตรประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
  6. บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว 
  7.  ซอง/แสตมป์ (กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)
 
ข้อแนะนำอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ร้องที่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วนถูกต้อง และไม่พบข้อขัดข้องในการตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคล โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเล่มที่ผลิตแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 2-4สัปดาห์ 

 

กรุณาดำเนินการตาม ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

Written by DistritoWeb. Posted in Passpor

เมื่อพบว่าตนเองทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกขโมย สิ่งแรกที่ควรทำคือไปแจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นที่เอกสารสูญหาย เพื่อให้ทางตำรวจออกใบแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางของเราหาย ซึ่งเป็นใบสำคัญที่จะใช้แสดงหากต้องการเดินทางมายังสถานทูตฯ หรือเดินทางออกนอกประเทศ

 

เอกสารหลักฐาน ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 

 2. ใบรับแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น (ต้นฉบับ) และถ่ายสำเนา ฉบับ

 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

 4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้อง (ถ้ามี) หรือรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่สูญหาย เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน และสถานที่ออกหนังสือเดินทาง

5. ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 40.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งออกโดยธนาคาร Scotia Bank สาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชี Embajada Real de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 

6. ซอง/แสตมป์ (กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)

 

จากนั้น กรุณาดำเนินการตาม ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) 

ลงทะเบียนออนไลน์

Written by DistritoWeb. Posted in Passpor

1.      กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มข้างล่าง เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อลงทะเบียนการขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณากด Submit และระบบจะแสดงเลขที่คำร้อง (Reference Number) ของท่านให้ทราบ เพื่อนำไปชำระเงินกับธนาคาร (หากท่านไม่มี Reference Number ธนาคารจะไม่รับชำระเงินของท่าน)

2.      การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ในหน้านี้ไม่ใช่แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ร้องจะต้องกรอกด้วยลายมือและนำมายื่นกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนัดหมาย (แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง กดที่นี่

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)

Written by DistritoWeb. Posted in Passpor

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทางและมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport ไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ดังนั้นเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทยดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลใน หนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

*** บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ ***

  1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 40.00 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ

ยกเว้นในกรณียื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

ประกาศอัพเดทการปรับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 คลิก

1.เขียนอิเมล์ ผู้ร้องจะต้องเขียนอิเมล์หาเจ้าหน้าที่สถานทูต มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อนัดวันและเวลาที่ผู้ร้องจะเข้ามาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

2. ชำระเงิน ผู้ร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางฯ โดยไปจ่ายที่ ธนาคาร Scotia Bankสาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชีEmbajada del Reino de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 จากนั้นจึงนำใบเสร็จตัวจริงมาพร้อมกับเอกสารในข้อ 3

หมายเหตุ* ใบเสร็จจะมีอายุเพียงแค่ในเดือนที่ผู้ร้องทำนัดไว้ หากผู้ร้องไม่แน่ใจว่าสามารถเดินทางมาตามวันเวลาที่นัดได้ ไม่แนะนำให้ผู้ร้องโอนเงินล่วงหน้าเป็นเวลานาน แต่แนะนำให้ผู้ร้องไปธนาคารเพื่อโอนเงิน 1-3 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทางมาที่สถานทูต ทั้งนี้ วันที่โอนเงินตามใบเสร็จยังคงต้องเป็นภายในเดือนเดียวกับที่ผู้ร้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

3. การทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนัดหมาย ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพใบหน้า โดยให้นำเอกสารหลักฐานมาดังนี้

1) แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 

2) บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

3) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา 1 ชุด

4) ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม 

5) ซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน  (เช่น DHL guia prepagada กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)  

การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ
1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอื่นมารับแทน
3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อแนะนำอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ร้องที่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วนถูกต้อง และไม่พบข้อขัดข้องในการตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคล โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเล่มที่ผลิตแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: