การขอรับรองคำแปล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ไม่มีบริการแปลเอกสาร และไม่มีอำนาจในการรับรองคำแปลใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารราชการไทยการรับรองคำแปลจะสามารถกระทำได้ที่กรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองลายมือชื่อของผู้แปลให้ได้ (เฉพาะภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทยเท่านั้น) แต่ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร 
1. แปลเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน 
2. ถ่ายสำเนาต้นฉบับแนบกับเอกสารที่แปลแล้ว 

 

ขั้นตอนการขอรับรอง

 1. ชำระเงิน ผู้ร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรอง โดยจ่ายที่ธนาคาร Scotia Bank สาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชี Embajada Real de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 (ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเอกสาร) ผู้ร้องจะต้องไปชำระเงินกับธนาคารเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับชำระด้วยเงินสดหรือวิธีการโอนเงินข้ามธนาคาร
 2. การยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯให้ผู้ร้องเตรียมเอกสารและหลักฐานมายื่น ดังนี้
  • ต้นฉบับเอกสารภาษาไทยที่ต้องการให้รับรองคำแปล  พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • เอกสารที่แปล
  • ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม
  • ผู้แปลจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้ากงสุล

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองว่าผู้แปลได้มาลงลายมือชื่อต่อหน้ากงสุลจริง แต่จะไม่รับรองข้อความในเอกสารแปล

ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารราชการเม็กซิโกผู้ร้องจะต้องนำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกก่อน (ดูรายละเอียดที่www.apostilla.gob.mx) จากนั้นจึงนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร 
1. แปลเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน 
2. ถ่ายสำเนาต้นฉบับแนบกับเอกสารที่แปลแล้ว 

3. นำเอกสารคำแปลไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก

ขั้นตอนการขอรับรอง

 1. ชำระเงิน ผู้ร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรอง โดยจ่ายที่ธนาคาร Scotia Bank สาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชี Embajada Real de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 (ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเอกสาร) ผู้ร้องจะต้องไปชำระเงินกับธนาคารเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับชำระด้วยเงินสดหรือวิธีการโอนเงินข้ามธนาคาร
 2. การยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯให้ผู้ร้องเตรียมเอกสารและหลักฐานมายื่น ดังนี้
  • ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล  พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • เอกสารที่แปล ที่รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกแล้ว
  • ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก แต่จะไม่รับรองข้อความในเอกสารแปล

ในกรณีนี้สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์ หากประสงค์จะให้ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมากับคำร้องด้วย

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: