กรณีขอหนังสือเดินทางให้เด็ก

เด็กที่เกิดในเม็กซิโก โดยมีบิดา หรือมารดา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีสัญชาติไทย และเด็กมีสูติบัตรไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

เอกสารหลักฐาน
  1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 
  2. สูติบัตรไทยของเด็ก (การยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก)
  3. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่ 1 – หน้าที่ประทับตราวันหมดอายุ จำนวน ชุด
  4. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน ชุด
  5. บัตรประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
  6. บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว 
  7.  ซอง/แสตมป์ (กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)
 
ข้อแนะนำอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ร้องที่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วนถูกต้อง และไม่พบข้อขัดข้องในการตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคล โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเล่มที่ผลิตแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 2-4สัปดาห์ 

 

กรุณาดำเนินการตาม ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: