การขอรับรองลายมือชื่อของคนไทยในหนังสือมอบอำนาจ

  ขั้นตอนการขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ 

  1. ชำระเงิน ผู้ร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรองคำแปล โดยจ่ายที่ธนาคาร Scotia Bank สาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชี Embajada Real de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 (ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเอกสาร) ผู้ร้องจะต้องไปชำระเงินกับธนาคารเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับชำระด้วยเงินสดหรือวิธีการโอนเงินข้ามธนาคาร
  2. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยเตรียมเอกสารและหลักฐานมาดังนี้

3.1 คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ

3.2 ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด  

            - หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับที่ดิน)   

            - สำหรับหนังสือมอบอำนาจในกรณีอื่น กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

3.3 บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

3.4 ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

 

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew