ระเบียบการ

1. กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศเป็นผู้ออก และต่ออายุหนังสือเดินทางไทย

2. คนสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ควรรายงานตัว ต่อสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อเจ้าพนักงาน สถานทูตหรือสถานกงสุลจะให้ ความช่วยเหลือและดูแลคุ้มครอง ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน การเปลี่ยนที่อยู่หรือเดินทางไปจากประเทศที่พำนักอยู่ควรแจ้งให้สถานทูตหรือสถานกงสุล ทราบด้วย

3. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่า ไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความ ครอบครองของบุคคลอื่น ห้ามแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความหรือส่วนใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีสูญหายหรือถูกทำลาย จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบโดยเร็วที่สุด

4. หนังสือเดินทางเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทย และอาจเรียกคืน เมื่อใดก็ได้

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew