Registro ทะเบียนราษฎร์

 

 

การจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร)

เด็กที่เกิดในเม็กซิโก โดยมีบิดา หรือมารดา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาหรือมารดาสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิดบุตร (สูติบัตรไทย) ได้ ณ สถานเอกอัครราชทูต

การขอจดทะเบียนเกิดบุตร  ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข (+52 55) 5540 4551 ต่อ 103 ในเวลาทำการหรือทางอีเมล Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  เพื่อนัดวันเวลาที่จะมายื่นคำร้อง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง และบัตรหรือเอกสารประจำตัว (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน) ของบิดาและมารดาของเด็ก พร้อมสำเนา 3 ชุด
  2. ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของบิดามารดา พร้อมสำเนา 3 ชุด
  3. สูติบัตรของเด็กที่ทางการเม็กซิโกออกให้ พร้อมสำเนา 3 ชุด
  4. รูปถ่ายของเด็กขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. การขอสูติบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม

 

การจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า

คนไทยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าไทย สามารถยื่นคำร้องและจดทะเบียนได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

อนึ่งการจดทะเบียนหย่าจะต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายโดยสมัครใจไม่สามารถกระทำโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ การขอจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวจะกระทำได้โดยคำสั่งของศาลไทย นอกจากนี้การหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตจะกระทำได้เมื่อมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยมาแล้วเท่านั้นหากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศอื่นไม่สามารถขอหย่าตามกฎหมายไทยได้

การขอจดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า  ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข (+52 55) 5540 4551 ต่อ 103 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  เพื่อนัดวันเวลาที่จะมายื่นคำร้อง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

ทะเบียนสมรส                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. หนังสือเดินทางของคู่สมรส

2. ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายไทย หรือของประเทศอื่นมาก่อน จะต้องนำใบสำคัญแสดงการหย่ามาแสดงด้วย

3. หลักฐานทางราชการอื่นๆ ของคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน

4. การจดทะเบียนสมรส ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม              

 

ทะเบียนหย่า

1. หนังสือเดินทางของคู่หย่า ที่ยังมีอายุใช้งานได้ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางของฝ่ายหญิงจะต้องได้รับการเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเรียบร้อยแล้ว

2. ต้นฉบับใบสำคัญการแสดงการสมรสที่ทางราชการไทยออกให้

3. หลักฐานทางราชการอื่นๆ ของคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน

4. การจดทะเบียนหย่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

การจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร)

 การขอใบมรณบัตรผู้ตายต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และผู้ยื่นคำร้องขอมรณบัตรอาจเป็นบุคคลในครอบครัวผู้ตาย เช่น บุตร บิดา มารดา คู่สมรส ญาติพี่น้องของผู้ตายหรือผู้อื่นโดยสามารถยื่นคำร้องขอด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 

การขอใบมรณบัตร ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข (+52 55) 5540 4551 ต่อ 103 ในเวลาทำการหรือทางอีเมล  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  เพื่อนัดวันเวลาที่จะมายื่นคำร้อง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้ตาย (ถ้ามี)
  2. ใบมรณบัตรที่ทางการเม็กซิโกออกให้
  3. เอกสารประจำตัวของผู้ยื่นคำร้อง เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  4. การขอใบมรณบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew