ไทย - English - Español : Measures for both Thai and Non-Thai passengers travelling to Thailand from 1 April 2021 onwards

01 Abr, 2021 Visto 498 veces
(0 votos)

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสาร
ทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

vสำหรับผู้โดยสารคนไทย
ยกเลิกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และผลตรวจโควิด-19 ในการเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ดี อาจต้องมีผลตรวจโควิด-19 สำหรับการต่อเครื่องบินในประเทศต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วย
vสำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ยกเลิกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly แต่ต้องมีผลตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย
vสำหรับผู้โดยสารทุกสัญชาติ
üผู้โดยสารที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน (vaccine certificate)
ลดระยะเวลาการกักตัวจากเดิม 14 วัน
เหลือเป็นไม่น้อยกว่า 10 วัน
üผู้โดยสารที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักตัว ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
§ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง
§ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน (ฉบับจริงหรือสำเนา) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
§ทั้งนี้ ระยะเวลาการกักตัวขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
§วัคซีนที่ได้รับต้องเป็นวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยรับรองแล้วเท่านั้น สถานะวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้แก่ 
1)
Sinovac 2) AstraZeneca/Oxford 3) SK BIOSCIENC AstraZeneca/Oxford 4) Pfizer/BioNTech 5) Covishield (Serum Institute of India) 6) Janssen - Johnson & Johnson, Moderna
vหมายเหตุ :ผู้โดยสารทุกสัญชาติที่เดินทางออกจากประเทศที่มีเชื้อ COVID-19 กลายพันธุ์จำเป็นต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
 

Measures for both Thai and Non-Thai passengers
traveling to Thailand from 1 April 2021 onwards

vFor Thai passengers
both medical Fit to Fly and a COVID-19 test certificates are no longer required to travel to Thailand.
However, airlines and airport authorities may require passengers to present a COVID-19 test result.
Please check with airlines before departure.
vFor Non-Thai passengers
A medical Fit to Fly certificate is no longer required,
but a COVID-19 negative test certificate with a RT-PCR method, issued no more than 72 hours before departure, is still required to travel to Thailand.
vFor both Thai and Non-Thai passengers
üQuarantine period for passengers without vaccine certificate is shortened from 14 days to 10 days.
üPassengers with vaccine certificate may be eligible to no less than 7-day quarantine, with the following conditions :
§Passengers must be vaccinated for more than 14 days before the traveling date.
§Passengers must present the vaccine certificate (with an original paper or a printed copy) at the port of arrival.
§The quarantine period will be determined by the Health Control officers upon arriving to Thailand.
§The list of vaccines approved by the Ministry of Public Health of Thailand, as of 31 March 2021, namely 1) Sinovac 2) AstraZeneca/Oxford 3) SK BIOSCIENC AstraZeneca/Oxford 4) Pfizer/BioNTech 5) Covishield (Serum Institute of India) 6) Janssen - Johnson & Johnson, Moderna
vRemark:Both Thai and Non-Thai passengers departing from countries with cases of COVID-19 variant strains are subjected to 14-day quarantine.
 
 

Medidas para los pasajeros tailandeses y extranjeros
que viajen a Tailandia a partir del 1 de abril de 2021

vPara los pasajerostailandeses
Ya no se requieren los certificados médicos de Fit toFly y de la prueba de COVID-19 para viajar a Tailandia.
Sin embargo, las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias pueden requerir que los pasajeros presenten un resultado negativo de la prueba COVID-19. Favor de consultar con las aerolíneas antes de su viaje.
vPara los pasajerosextranjeros
Ya no se requiere un certificado médico de FittoFly, pero se requiere todavía un certificado de la prueba COVID-19 con un método RT-PCR, emitido no más de 72 horas antes de su viaje para viajar a Tailandia.
vPara los pasajerostailandeses y extranjeros
üEl período de cuarentena para los pasajeros sin certificado de vacunación se reduce de 14 a 10 días.
üLos pasajeros con certificado de vacunación pueden ser elegibles para una cuarentena de no menos de 7 días, con las siguientes condiciones:
§Los pasajeros deben estar vacunados durante más de 14 días antes de la fecha de viaje.
§Los pasajeros deben presentar el certificado de vacunación (el original o copia impresa) en el puerto de llegada.
§El período de cuarentena será determinado por los oficiales de control de salud al llegar a Tailandia.
§La lista de vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública de Tailandia, a 31 de marzo de 2021, a saber 1) Sinovac 2) AstraZeneca/Oxford 3) SK BIOSCIENC AstraZeneca/Oxford 4) Pfizer/BioNTech 5) Covishield (Serum Institute of India) 6) Janssen - Johnson & Johnson, Moderna
vCláusula: Los pasajeros tailandeses y extranjeros que viajen de los países con casos de cepas variantes de COVID-19 están sujetos a la cuarentena de 14 días.
SQ10days01SQ10days02SQ10days03SQ10days04SQ10days05
Visto 498 veces Modificado por última vez en Viernes, 02 Abril 2021 04:11
Inicia sesión para enviar comentarios

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew