ไทย-English-Español : Update on Thailand’s quarantine measures From 1 May 2021, 00.01 hrs. (Thailand time) onwards

01 May, 2021 Visto 653 veces
(0 votos)

มาตรการด้านการกักตัวของประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.01 น.

(ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 

          ประเทศไทยจะยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยยกระดับมาตรการกักกันเป็น “ไม่น้อยกว่า 14 วัน” สําหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่ โดยไม่พิจารณาเงื่อนไขการลดจำนวนวันกักตัวจากประเทศต้นทางหรือการได้รับวัคซีน ดังนี้

          1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เข้ารับการกักกัน “ไม่น้อยกว่า 14 วัน”

          2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เข้ารับการกักกัน ดังนี้

                    2.1) เดินทางถึงประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2564 ยังคงได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการกักกัน “ไม่น้อยกว่า 7, 10 หรือ 14 วัน” ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต้นทางและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

                    2.2) เดินทางถึงปรเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เข้ารับกักกัน “ไม่น้อยกว่า 14 วัน” ระยะเวลากักตัวตัวใน COE จะถูกปรับอัตโนมัติ โรงแรมสถานที่ักตัวทางเลือกจะติดต่อผู้โดยสารเพื่อปรับแพ็กเกจการจองต่อไป

หมายเหตุ : มาตรการข้างต้นเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

 

Update on Thailand’s quarantine measures
From 1 May 2021, 00.01 hrs. (Thailand time) onwards

          Quarantine period will be raised to “no less than 14 days” for all travelers, regardless of their country of origin or vaccination status, with the conditions based on the date of their COE issuance as follows.

          1. Travelers who have obtained COE issued from 1 May 2021 onwards are subjected to “no less than 14-day quarantine”.

          2 Travelers who have obtained COE issued prior to 1 May 2021, the quarantine period will be considered according to arrival date.
                    2.1Travelers entering Thailand during 1-5 May 2021 are subjected to "7, 10 or 14-day quarantine period", based on their country of origin and vaccination status (as the previous procedure). There is no need to apply for a new COE.

                    2.2Travelers entering Thailand from 6 May 2021 onwards are subjected to "no less than 14-day quarantine period". The quarantine period on the COE will be changed automatically. The hotel will contact the travelers to revise the quarantine package before their arrival in Thailand.

Remark: The measures are the outcome of Thailand's Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) meeting, chaired by the Prime Minister on 29 April 2021.

 

Actualización de las medidas de cuarentena de
Tailandia, a partir del 1 de mayo de 2021,
a las 00.01
hrs. (hora de Tailandia) en adelante

          El periodo de cuarentena se elevará a no menos de 14 días, para todos los viajeros, independientemente del país de origen o de la vacunación, con las condiciones basadas en la fecha de emisión de su COE como es siguiente.

          1. Los viajeros que obtengan un COE expedido a partir del 1 de mayo de 2021 estarán sujetos a una cuarentena por no menos de los 14 días.

          2. Los viajeros que obtengan un COE emitido antes del 1 de mayo de 2021 estarán sujetos al periodo de cuarentena según su fecha de llegada.

                    2.1 Los viajeros que entren en Tailandia entre el 1 y el 5 de mayo de 2021 estarán sometidos a una cuarentena de los 7, 10 o 14 días, según el país de residencia y el estado de vacunación (como en el procedimiento anterior). No es necesario solicitar un nuevo COE.

                    2.2 Los viajeros que entren en Tailandia a partir del 6 de mayo de 2021 estarán sometidos a una cuarentena no menor de 14 días. El período de cuarentena en el COE se cambiará automáticamente. El hotel se pondrá en contacto con los viajeros para revisar el paquete de cuarentena antes de su llegada a Tailandia.

Observación: Las medidas son el resultado de la reunión del Centro de Administración de la Situación COVID-19 (CCSA) de Tailandia, presidida por el Primer Ministro el 29 de abril de 2021.

 

Slide1

 

Slide11

Slide2

 

Slide22

Slide 3

Slide33 

Visto 653 veces Modificado por última vez en Sábado, 01 Mayo 2021 19:04
Inicia sesión para enviar comentarios

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew