(TH/ENG/SP) How to join the Phuket Sandbox Program

30 Jun, 2021 Visto 901 veces
(1 Voto)

ขั้นตอนในการเดินทางไป Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 กค. เป็นต้นไป

ขั้นตอนก่อนเดินทาง

1. สำรวจว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ (คนไทยหรือคนต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศต้นทางมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน และ ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนานกว่า 14 วัน) 

หมายเหตุ - จะต้องเดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า Phuket Sandbox ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (ปัจจุบัน เม็กซิโก เบลีซ คิวบา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เฮติ และนิการากัว เป็นประเทศที่ยังไม่ได้ได้รับอนุมัติ)

2. ลงทะเบียนเพื่อขอ COE สำหรับโครงการ Phuket Sandbox ที่ coethailand.mfa.go.th 

ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

2.1 หนังสือเดินทาง 

2.2 ใบยืนยันการฉีดวัคซีน โดยได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดและได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก WHO หรือ กระทรวงสาธารณะสุขไทย อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

2.3 ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ $100,000 ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทย 

2.4 ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศตรงไปยังภูเก็ต 

2.5 ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate) จำนวน 14 คืน (หรือน้อยกว่า หากอยู่ในไทยไม่ถึง 14 วัน) โดยใน 7 วันแรก จะต้องพักในโรงแรมเดียวกัน หลังจาก 7 วัน จึงจะสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้

3. ผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง เพื่อแสดงผลตรวจไม่เกิน 72 ชม. ต่อสายการบิน ณ ขั้นตอนการเช็คอิน

เมื่อเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว

1. ติดตั้งระบบติดตาม MorChana และ ThailandPlus applications ตามที่กำหนด 

2. เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรม SHA+ โดยรถของโรงแรมที่จองไว้แล้ว 

3. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามวันที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง (กรณีอยู่ภูเก็ต 14 วัน) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

4. ต้องอยู่ในภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

– สามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/

– สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

 

เงื่อนไขด้านการติดตั้ง app ติดตามตัว

ผู้เดินทางจะต้องติดตั้งระบบติดตาม หรือ app ตามที่ทางราชการกำหนด โดยห้ามปิดระบบติดตามตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ต หากฝ่าฝืนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกภูเก็ตเมื่อครบ 14 วัน (MorChana และThailandPlus applications)


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตเป็นประจำเพื่อดูข้อมูลอัปเดต

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phuket Sandbox ได้ที่ เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://www.tatnews.org/

 

How to join the Phuket Sandbox Program from 1 July 2021

Before departure

1. Check if you are eligible. (Thais and Non-Thais staying in the country of departure more than 21 days and fully vaccinated at least 14 days). 

Remarks - Must come from countries considered low/medium-risk areas by the Thai Government (México, Belice, Cuba, Guatemala, Honduras, Haiti, y Nicaragua are not included)

2. Register for COE under Phuket Sandbox Program at coethailand.mfa.go.th

The system will be open on 28 June 2021 onwards. Please prepare the required documents as follows:

          2.1 Valid passport

          2.2 Vaccination card/ certificate, fully vaccinated against COVID-19 with a vaccine approved by the World Health Organization (WHO) or Ministry of Public Health of Thailand no less than 14 days before departure.

          2.3 Medical insurance with minimum coverage of 100,000 USD covering COVID-19 treatment in Thailand

          2.4 Air ticket of international direct flight to Phuket

          2.5 SHA+ hotel booking confirmation (SHABA Certificate) for 14 nights (or less if staying in Thailand less than 14 days). 

Must stay at the same hotel for at least 7 days and may change after that (the hotel must be in Phuket only)

3. Get COVID-19 test (RT-PCR method) issued no more than 72 hours prior to the departure time. The negative result must be presented to the airline check-in counter.

After arrival in Phuket

1. Download and install the designated tracking MorChana and ThailandPlus applications

2. Travel from Phuket Airport to SHA+ hotel by transportation arranged in advance by the hotel

3. Have COVID-19 RT-PCR test periodically for 3 times (in case of staying in Phuket for 14 days) and are responsible for the relevant costs

4. Stay in Phuket at least 14 days before traveling to other provinces.

Additional information

- Children under the age of 18, traveling with parents, are eligible without proof of vaccination.

- Departure earlier than 14 days is possible only for destinations outside of Thailand, proof of return tickets leaving Phuket (to another country)

- For further details and purchase of medical insurance covering COVID-19 treatment in Thailand, please checkhttps://covid19.tgia.org/

- For list of SHA+ hotels, please checkhttps://www.thailandsha.com/shalists/ or booking under http://entrythailand.go.th/

Tracking application

  • Travelers must install and use a tracking application as prescribed by the Thai Government throughout their 14 days in Phuket, otherwise they may not be allowed to leave Phuket to other parts of Thailand after these 14 days. (MorChana and ThailandPlus applications)

Disclaimer: the above information is subject to change, please check the Embassy’s website regularly for any updates.

More information regarding the Phuket Sandbox can be found on the website Tourism Authority of Thailand News https://www.tatnews.org/


Cómo unirse al Programa Sandbox de Phuket a partir del 1 de julio de 2021

*******************************

Antes de la salida

1. Compruebe si es elegible. (Tailandeses y extranjeros que permanezcan en el país de origen más de 21 días y totalmente vacunados al menos 14 días). 

Observaciones - Debe proceder de países considerados de bajo/medio riesgo por el Gobierno tailandés (México, Belice, Cuba, Guatemala, Honduras, Haiti, y Nicaragua no están incluidos)

2. Regístrese para el COE en el marco del programa Phuket Sandbox en coethailand.mfa.go.th

El sistema estará abierto a partir del 28 de junio de 2021. Por favor, prepare los documentos requeridos como sigue:

2.1 Pasaporte válido

          2.2 Tarjeta/certificado de vacunación, totalmente vacunado contra el COVID-19 con una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por el Ministerio de Salud Pública de Tailandia al menos 14 días antes de la salida.

          2.3 Seguro médico con una cobertura mínima de 100.000 USD que cubra el tratamiento de COVID-19 en Tailandia

          2.4 Boleto de avión de vuelo internacional directo a Phuket

          2.5 Confirmación de reserva de hotel SHA+ (Certificado SHABA) para 14 noches (o menos si la estancia en Tailandia es inferior a 14 días). 

Debe permanecer en el mismo hotel durante al menos 7 días y puede cambiar después (el hotel debe estar en Phuket únicamente)

3. Obtener la prueba COVID-19 (método RT-PCR) emitida como máximo 72 horas antes de la salida. El resultado negativo debe presentarse en el mostrador de facturación de la aerolínea.

Tras la llegada a Phuket

1. Descargue e instale las aplicaciones de seguimiento designadas MorChana y ThailandPlus

2. Desplazarse desde el aeropuerto de Phuket hasta el hotel SHA+ en el transporte organizado previamente por el hotel

3. Hacerse la prueba RT-PCR de COVID-19 periódicamente 3 veces (en caso de permanecer en Phuket durante 14 días) y los viajeros son responsables de los costos correspondientes

4. Permanecer en Phuket al menos 14 días antes de viajar a otras provincias

Información adicional

- Los niños menores de 18 años que viajen con sus padres son elegibles sin necesidad de presentar una prueba de vacunación.

- La salida antes de los 14 días sólo es posible para destinos fuera de Tailandia, necesitan presentar los boletos de avión que salen de Phuket (hacia otro país)

- Para más detalles y para adquirir un seguro médico que cubra el tratamiento de COVID-19 en Tailandia, consulte https://covid19.tgia.org/

- Para ver la lista de hoteles SHA+, consulte https://www.thailandsha.com/shalists/ o reserve en http://entrythailand.go.th/

Aplicaciones de seguimiento

Los viajeros deben instalar y utilizar aplicaciones de seguimiento MorChana and ThailandPlus según lo prescrito por el Gobierno tailandés durante los 14 días que permanezcan en Phuket; de lo contrario, es posible que no se les permita salir de Phuket a otras partes de Tailandia después de esos 14 días.

NOTA: La información anterior está sujeta a cambios, por lo que se sugiere consultar el sitio web de la Embajada con regularidad para conocer las actualizaciones.

Puede encontrar más información sobre el Programa Sandbox de Phuket en el sitio web de la Autoridad de Turismo de Tailandia Noticias https://www.tatnews.org/

PHUKET SANDBOX FAQ, PLEASE CLICK HERE

Regarding the Sanbox Programs in other eligible cities apart from Phuket, please visit the links below for more information.
https://www.tatnews.org/
https://www.tatnews.org/2021/08/phuket-sandbox-7-7-extension-faqs/
https://www.tatnews.org/2021/07/samui-plus-faqs/

FOR ANY INQUIRIES, PLEASE EMAIL TO Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 70 Countries Territories Where Travelers May Enter the Sandbox

PhuketSandbox01PhuketSandbox02PhuketSandbox03PhuketSandbox04PhuketSandbox05

approvedVaccines31AUG2021

 

 

 

 

Visto 901 veces Modificado por última vez en Lunes, 30 Agosto 2021 17:32
Inicia sesión para enviar comentarios

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew