กรณีขอหนังสือเดินทางให้เด็ก

เด็กที่มีสิทธิขอหนังสือเดินทางไทย

เด็กที่เกิดในเม็กซิโก โดยมีบิดา หรือมารดา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีสัญชาติไทย และเด็กมีสูติบัตรไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

เอกสารหลักฐาน

1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

2. สูติบัตรไทยของเด็ก (การยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก)

3. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่ 1 – หน้าที่ประทับตราวันหมดอายุ จำนวน ชุด

4. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

5. บัตรประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

6. บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมโดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว 

 7. ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 40.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งออกโดยธนาคาร Scotia Bank สาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชี Embajada Real de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 

8. ซอง/แสตมป์ (กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)

 
ข้อแนะนำอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ร้องที่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วนถูกต้อง และไม่พบข้อขัดข้องในการตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคล โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเล่มที่ผลิตแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ 

 

กรุณาดำเนินการตาม ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew