ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทางและมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport ไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ดังนั้นเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทยดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลใน หนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

*** บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ ***

  1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 40.00 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ

ยกเว้นในกรณียื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 5 ปี เท่านั้น เมื่อผู้ร้อง (ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว (ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

ประกาศอัพเดทการปรับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 คลิก

1.เขียนอิเมล์ ผู้ร้องจะต้องเขียนอิเมล์หาเจ้าหน้าที่สถานทูต มาที่  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  เพื่อนัดวันและเวลาที่ผู้ร้องจะเข้ามาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

2. ชำระเงิน ผู้ร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางฯ โดยไปจ่ายที่ ธนาคาร Scotia Bankสาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชีEmbajada del Reino de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 จากนั้นจึงนำใบเสร็จตัวจริงมาพร้อมกับเอกสารในข้อ 3

หมายเหตุ* ใบเสร็จจะมีอายุเพียงแค่ในเดือนที่ผู้ร้องทำนัดไว้ หากผู้ร้องไม่แน่ใจว่าสามารถเดินทางมาตามวันเวลาที่นัดได้ ไม่แนะนำให้ผู้ร้องโอนเงินล่วงหน้าเป็นเวลานาน แต่แนะนำให้ผู้ร้องไปธนาคารเพื่อโอนเงิน 1-3 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทางมาที่สถานทูต ทั้งนี้ วันที่โอนเงินตามใบเสร็จยังคงต้องเป็นภายในเดือนเดียวกับที่ผู้ร้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

3. การทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนัดหมาย ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพใบหน้า โดยให้นำเอกสารหลักฐานมาดังนี้

1) แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 

2) บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

3) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา 1 ชุด

4) ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม 

5) ซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้ชัดเจน  (เช่น DHL guia prepagada กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)  

การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ
1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับเล่มและใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอื่นมารับแทน
3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อแนะนำอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ร้องที่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วนถูกต้อง และไม่พบข้อขัดข้องในการตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคล โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเล่มที่ผลิตแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui:

Redes Sociales

fbnewttnewinstnewytnew