การขอรับรองลายมือชื่อของคนไทยในหนังสือมอบอำนาจ

ขั้นตอนการขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ 

  1.  ลงทะเบียนออนไลน์ ให้ผู้ร้องลงทะเบียนออนไลน์ และพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งจะมีเลขที่คำร้อง (Reference Number) ปรากฏอยู่ เพื่อนำไปประกอบการจ่ายค่าธรรมเนียมกับธนาคาร  ลงทะเบียนออนไลน์ กดที่นี่[a1] 
  2. ชำระเงิน ผู้ร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรองลายมือชื่อ โดยจ่ายที่ธนาคาร Bancomer สาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชีEmbajada Real de Tailandia เลขที่บัญชี 0194545303 
    •  ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการชำระเงินโดยระบุเลขที่คำร้อง 15 เปโซ ซึ่งผู้ร้องจะต้องจ่ายเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 40 ดอลลาร์
    •  เมื่อไปชำระเงินกับธนาคาร ผู้ร้องจะต้องนำใบยืนยันการลงทะเบียนที่ได้รับจากการลงทะเบียนออนไลน์ในข้อ 1 ไปแสดงด้วย มิฉะนั้น ธนาคารจะไม่ดำเนินการรับจ่ายเงินให้
    •  ผู้ร้องจะต้องไปชำระเงินกับธนาคารเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับชำระด้วยเงินสดหรือวิธีการโอนเงินข้ามธนาคาร
  3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เพื่อลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยเตรียมเอกสารและหลักฐานมาดังนี้

3.1 คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ (ดาวน์โหลด)[a2] 

3.2 ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด  

            - หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับที่ดิน) (ดาวน์โหลด)[a3]  

            - สำหรับหนังสือมอบอำนาจในกรณีอื่น กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

3.3 บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

3.4 ใบยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์

3.5 ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งออกโดยธนาคาร Bancomer อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

ค่าธรรมเนียม

20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
ชำระโดยการฝากเงินเข้าบัญชีสถานเอกอัครราชทูตฯ (รับเงินโอนสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น)

ชื่อธนาคาร  Bancomer สาขาใดก็ได้

ชื่อบัญชี      Embajada Real de Tailandia

หมายเลขบัญชี   0194545303

หมายเหตุ  ผู้ร้องจะต้องไปดำเนินการชำระเงินที่ธนาคาร Bancomer เท่านั้น และนำใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานในการยื่นคำร้อง (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับเงินสดหรือโดยวิธีการโอนเงินข้ามธนาคาร)

 

 


 [a1]Link para la Página “Online Registration”  para Legalizacion

 [a2]Link al formato “Nitikorn”

 [a3]Link al formatro “Power of Attorney (Land)”

Thailand Embassy in Mexico

Adress: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Phone: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Subscribe to newsletter

To receive the monthly newsletter from the Embassy, please subscribe your email here: