กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

เมื่อพบว่าตนเองทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกขโมย สิ่งแรกที่ควรทำคือไปแจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นที่เอกสารสูญหาย เพื่อให้ทางตำรวจออกใบแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางของเราหาย ซึ่งเป็นใบสำคัญที่จะใช้แสดงหากต้องการเดินทางมายังสถานทูตฯ หรือเดินทางออกนอกประเทศ

 

เอกสารหลักฐาน ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง 

 2. ใบรับแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น (ต้นฉบับ) และถ่ายสำเนา ฉบับ

 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

 4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้อง (ถ้ามี) หรือรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่สูญหาย เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน และสถานที่ออกหนังสือเดินทาง

5. ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 40.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งออกโดยธนาคาร Scotia Bank สาขาใดก็ได้ ชื่อบัญชี Embajada Real de Tailandia เลขที่บัญชี 00107234066 

6. ซอง/แสตมป์ (กรณีการขอส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์)

 

จากนั้น กรุณาดำเนินการตาม ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)